۲۴ میلیارد تومان صرف طرحهای توسعه منطقه ۲ شهرداری اصفهان می شود

۲۴ میلیارد تومان صرف طرحهای توسعه منطقه ۲ شهرداری اصفهان می شود

بابوکان

بابوکان

منطقه دو شهرداری اصفهان

منطقه دو شهرداری اصفهان