شهرداري منطقه 12 اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
خیابان آرمان در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته است/ بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین تا پایان سال جاری

خیابان آرمان در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته است/ بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین تا پایان سال جاری

منطقه دوازده شهرداری اصفهان

منطقه دوازده شهرداری اصفهان